Cena vrtca

Z dnem 1. 3. 2023 so se cene vrtca spremenile. Nove cene vrtca najdete na spodnji povezavi.

CENIK VRTCA

Staršem otrok, za katere je Občina Videm po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v JVIZ OŠ Videm, se cena programa dodatno zniža za 50% povišanja cene in znaša:

  • v programu prvega starostnega obdobja 541,38 EUR,
  • v programu drugega starostnega obdobja 402,23 EUR,
  • v programu kombiniranih oddelkov 437,09 EUR.

Razliko do polne cene dnevnega programa za otroke prvega starostnega obdobja, drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkov iz Občine Videm zagotovi proračun Občine Videm.

Dodatno znižanje cen programov iz prvega odstavka velja le v primeru, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, če sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.

Stroški živil na otroka so 1,84 EUR na dan.

PLAČILO VRTCA

Ceno mesečnih programov v vrtcu krijejo starši in Občina. Občina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno bivališče.

Plačilo staršev določi Center za socialno delo glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen, in določen razred na plačilni lestvici: PLAČILNA LESTVICA

Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

VLOGO za direktno mesečno SEPA bremenitev najdete TUKAJ.

VLOGO za prejemanje e-računov najdete TUKAJ.

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na CSD za obdobje enega leta. Če med upravičenostjodo pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, šola izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je otrok vključen, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši imajo pravico do brezplačnega vrtca, če imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka.  Oproščeni so plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugodni socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

OSKRBNINA SE ZNIŽA V NASLEDNJIH PRIMERIH

  • Pri dnevnih odsotnostih v primeru najavljene opravičene odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo zniža za stroške prehrane, v višini deleža k ceni programa. Za opravičeno odsotnost se šteje odsotnost, ki jo starši sporočijo vrtcu oziroma vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice vsaj en delovni dan vnaprej, razen v primeru bolezni prvi dan otrokove odsotnosti do 8. ure.
  • Pri daljši zdravstveni odsotnosti otroka (30 dni in več) z zdravniškim potrdilom – 25 odstotkov cene.
  • POČITNIŠKA REZERVACIJA: koristijo jo lahko starši otrok, za katere je Občina Videm po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca. Počitniška rezervacija mesta v izbrani enoti vrtca se lahko koristi enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj 14 dni in največ 60 koledarskih dni. V času, ko je otrok začasno izpisan in se uveljavlja počitniška rezervacija mesta v izbrani enoti, plačajo starši rezervacijo v višini 50 % prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je določen z Odločbo o določitvi višine plačila vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Starši napovejo počitniško rezervacijo vrtcu najkasneje do 1. junija za tekoče šolsko leto z obrazcem Vloga za počitniško rezervacijo mesta za otroka v vrtcu, ki ga oddajo v vrtcu ali v tajništvo šole.

STALEN IZPIS: Starši lahko izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem oddaje obrazca Izpis otroka iz vrtca. Obrazec lahko oddate v vrtcu ali v tajništvu šole Videm.

Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Dostopnost